A A

Estudos

Mestrado Universitario en Psicopedagoxía

Información

QUÉ É E PARA QUÉ ME CAPACITA O MESTRADO UNIVERSITARIO DE PSICOPEDAGOXÍA

O Mestrado Universitario en Psicopedagoxía pretende ofrecer ao alumnado unha formación de alto nivel de cualificación que lle permitirá adquirir as competencias necesarias para o desenvolvemento das funcións que debe realizar no ámbito profesional. A/o profesional da psicopedagoxía exerce unha función dinamizadora e potenciadora da innovación e cambio curricular. Impulsa o establecemento de redes de cooperación profesional. Asesora e forma a formadores. Ten unha función esencial no desenvolvemento das medidas orientadas a atención diversidade, detección e intervención nas dificultades de aprendizaxe, e na atención ás necesidades específicas de apoio educativ; así como na creación e desenvolvemento de plans de orientación escolar e profesional. A súa función é esencial no desenvolvemento de medidas educativas orientadas a superar as desigualdades e potenciar a inclusión dos grupos sociais e culturais minoritarios ou en risco de exclusión. Todas estas funcións poden desenvolverse tanto nas institucións educativas, dentro dos servizos psicopedagóxicos e de orientación, coma noutros contextos socioeducativos, en ámbitos coma os servizos sociais, orientación e formación ocupacional, promoción da autonomía e independencia persoal, etc. En definitiva, o Mestrado de Psicopedagoxía pretende proporcionar os coñecementos que se requiren para asesorar e intervir con éxito en diferentes contornos cun perfil profesional polivalente. (ver enlace: http://estudos.udc.es/gl/study/start/4511V01).

 

Coordinadora: Núñez Mayán, María Teresa (tmayan@udc.es)


Competencias a adquirir con el título
Planificación de las enseñanzas
Estructura y asignaturas del Máster

 

Inicio do curso e datas relevantes 2017-18

Calendario Mestrado 2017-18
Programa Sesión Inaugural 2017-18
Presentación do Mestrado 2017-18

 

Normativa académica

Normativa académica
Información general sobre matricula en mestrados
Normativa de graos e mestrados

Normativa de permanencia
NORMAS DE AVALIACIÓN, REVISIÓN E RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DOS ESTUDOS DE GRAO E MESTRADO UNIVERSITARIO

Bolsas e axudas

Bolsas para alumnado de Mestrado
Axudas propias da UDC
Axudas da Xunta de Galicia
Axudas do Ministerio de Educación
Bolsas Santander Creu Cepyme Prácticas en empresas 2015/16
  • · Obxectivo: Realizar prácticas profesionais en PEMES
  • · Destinatarios: Estudantes de grao e mestrado (oficiais e propios), diplomatura e licenciatura, enxeñaría e arquitectura, ou estar cursando estudos na UDC ao abeiro dun programa de mobilidade ou de convenios bilaterais. Ter superado o 50% dos créditos da titulación de grao.
  • · Duración: 3 meses a xornada completa ou 6 a media xornada.
  • · Remuneración: 600€ brutos (xornada completa), ou 300€ brutos (media xornada).
  • · Inscrición: dende o 15 de novembro de 2015 ata o 31 de xaneiro de 2016

     
Preinscripción alumnado de sistema universitario extranjero
Información sobre matrícula en másteres

 

Baremo e documentación a presentar 2017-18
Comisión de Selección do Mestrado 2017-18
Normativa de Preinscripción e Matrícula

Materias

Módulo común

201 Inclusión educativa e práctica psicopedagóxica 1C Torres Santomé, Jurjo
Núñez Mayán, María Teresa
202 Asesoramento e desenvolvemento profesional 1C González Sanmamed, Mercedes
203 Motivación en contextos educativos González Cabanach, Ramón
204 Estratexias de aprendizaxe e estudo 1C Rodríguez Martínez, Susana
205 Metodoloxías de investigación orientadas á innovación 1C Mendiri Ruiz de Alda, Paula María
206 Estudo de necesidades e avaliación de programas 1C Rebollo Quintela, Nuria
207 Política e lexislación socioeducativa 1C Rivas Barros, Sabela
208 Psicopatoloxía infanto-xuvenil 1C Fernández Méndez, Juan Carlos
209 Practicum 2C Pendente de informar
210 Traballo Fin de Mestrado (TFM) 2C Pendente de informar


Dificultades da aprendizaxe e atención á diversidade

211 Necesidades específicas de apoio educativo e adaptacións curriculares 2C Núñez Mayán, María Teresa
Castro Rodríguez, María Montserrat
212 Recursos educativos para a atención á diversidade 2C Digón Regueiro, Alba Patricia
213 Intervención psicopedagóxica nos trastornos do desenvolvemento 2C Baña Castro, Manoel
214 Intervención psicopedagóxica nas dificultades de aprendizaxe 2C Vieiro Iglesias, María del Pilar
215 Deseño e interpretación de probas diagnósticas 2C García Real, Teresa Juana


Orientación escolar e sociolaboral

216 Tutoría, mentoría e coaching 2C Ríos de Deus, María Paula
217 Orientación profesional 2C Espiñeira Bellón, Eva
218 Deseño de plans de formación 2C González Sanmamed, Mercedes
219 Intervención psicopedagóxica no medio familiar 2C Barca Enríquez, Eduardo
220 Necesidades de formación no ámbito laboral 2C Malheiro Gutiérrez, José Manuel

Docentes

Exames

Horarios

Practicum

TFM

PAT

 Pendente de información

Ligazóns

Novas