Estudos

Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas

Información

 

O Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas, é unha proposta de mestrado da Universidade da Coruña (UDC) que cobre novas necesidades formativas derivadas das transformacións educativas do proceso de implantación da LOMCE, así como da necesidade de fomentar culturas profesionais críticas e emprendedoras no ámbito socioeducativo, desde o compromiso coa mellora en tarefas directivas e innovadoras na xestión en consonancia coas demandas organizacionais e sociais dunha sociedade plural e complexa. Estrutúrase en dúas especialidades: unha dirixida a formar profesionais directivos/as para o sistema educativo que poidan cumprir os requisitos que establece a LOMCE, así como para complementar a formación de profesionais do ámbito socioeducativo que desempeñaron ou están a desempeñar na actualidade tarefas directivas; co obxectivo de que se especialicen en tarefas de xestión, dirección e innovación de institucións socioeducativas, á vez que se daría continuidade á súa formación académica e investigadora (ver enlace: http://estudos.udc.es/gl/study/start/4512V01).
 

Competencias a adquirir con el título
Planificación de las enseñanzas
Negociado administrativo

 

NORMATIVAS

Normativa académica
Información general sobre matricula en mestrados
Normativa de graos e mestrados

Normativa de permanencia
NORMAS DE AVALIACIÓN, REVISIÓN E RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DOS ESTUDOS DE GRAO E MESTRADO UNIVERSITARIO

 

BOLSAS E AXUDAS

Axudas propias da UDC
Axudas da Xunta de Galicia
Axudas do Ministerio de Educación

 

ESTUDIANTES DE SISTEMAS UNIVERSITARIOS EXTRANXEIROS (NO COMUNITARIOS)

A- Preinscripción on line http://www.udc.es/ensino/mestrados/preinscricion/

B- SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DO REITOR PARA O ACCESO E ADMISIÓN AOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS DA UDC CON TÍTULOS UNIVERSITARIOS ALLEOS AO EEES NON HOMOLOGADOS EN ESPAÑA (esta solicitud de ser enviada al rector de la universidad con los documentos que se solicita en la misma)

C- Documentación a presentar al coordinador del mestrado (toda esta documentación debe ser presentada con la apostilla de la Haya y, en caso, de que sus países  NO estén dentro de este grupo cada documento debe presentarse con el sello del consulado español del país de origen del estudiante):

· Pasaporte
· Currículum Vitae
· Título Académico
· Expediente académico
· Certificados de estudios
· Solicitud de preinscripción online del mestrado

D- Preinscripción y matrícula

 

DOCUMENTOS

Baremo selección alumnado
Lista provisional alumnado extranxeiro curso 2018-19

 


Listaxe provisional 1ª Preinscrición
Listaxe provisional 2ª Preinscrición
Listaxe provisional 3ª Preinscrición
 

LISTAXE DEFINITIVA 1ª PREINSCRICIÓN
LISTAXE DEFINITIVA 2ª PREINSCRICIÓN
LISTAXE DEFINITIVA 3ª PREINSCRICIÓN


Coordinadora do Mestrado ( María Paula Ríos de Deus )
Universidade da Coruña
Facultade de Ciencias da Educación
Departamento de Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Campus Elviña, 15071 (A Coruña)
Teléfono: 981167000 Ext.: 1810
e.mail: paula.rios.dedeus@udc.es

Materias

Módulo común

201 Liderazgo e dirección de institucións educativas 1C Sánchez Bello, Ana
202 Convivencia. mediación e resolución de conflitos 1C Sánchez Blanco, Concepción
Teasley Severino, Cathryn
203 Investigación-acción e innovación 1C Espido Bello, Xosefa Eva
204 Modelos de xestión de calidade 1C Ríos de Deus, María Paula
205 Tratamento da información na xestión e avaliación das institucións 1C Perea Vega, Gustavo Ariel
Arias Rodríguez, María Alicia
206 Institucións e axentes na comunidade: acción socioeducativa na sociedade rede 1C Pose Porto, Héctor Manuel
208 Traballo Fin de Mestrado 2C Cruz López, Laura
Fernández Prieto, Marta
Iglesias Galdo, Ana María
Méndez García, Rosa
Pose Porto, Héctor Manuel
Rouco Ferreiro, Javier F.
Sánchez Bello, Ana
Sánchez Blanco, Concepción
Serantes Pazos, Araceli
Teasley Severino, Cathryn
Torres Santomé, Jurjo


Escolar

207 Practicum 2C Bueno Aguilar, Juan José
Cruz López, Laura
Espido Bello, Xosefa Eva
Espiñeira Bellón, Eva
Fernández Prieto, Marta
González Sanmamed, Mercedes
Iglesias Galdo, Ana María
Méndez García, Rosa
Pose Porto, Héctor Manuel
Rouco Ferreiro, Javier F.
Sánchez Bello, Ana
Sánchez Blanco, Concepción
Serantes Pazos, Araceli
Teasley Severino, Cathryn
Torres Santomé, Jurjo
Zapico Barbeito, María Helena
209 Deseño de proxectos educativos de centro 2C Méndez García, Rosa
210 Avaliación de recursos e materiais didácticos 2C Torres Santomé, Jurjo
211 Formación docente e comunidades de aprendizaxe 2C González Sanmamed, Mercedes
Fernández Prieto, Marta
212 Proxectos TIC para a innovación educativa 2C Bueno Aguilar, Juan José
213 Xestión de recursos humanos 2C Espiñeira Bellón, Eva


Socioeducativa

207 Practicum 2C Profesorado do mestrado
Espiñeira Bellón, Eva
Fernández Prieto, Marta
González Sanmamed, Mercedes
Iglesias Galdo, Ana María
Méndez García, Rosa
Pose Porto, Héctor Manuel
Rouco Ferreiro, Javier F.
Sánchez Bello, Ana
Sánchez Blanco, Concepción
Serantes Pazos, Araceli
Teasley Severino, Cathryn
Torres Santomé, Jurjo
Zapico Barbeito, María Helena
214 Xestión e innovación das institucións socioeducativas 2C Cruz López, Laura
Iglesias Galdo, Ana María
Zapico Barbeito, María Helena
Serantes Pazos, Araceli
215 Planificación estratéxica e cultura participativa 2C Candedo Gunturiz, María Dolores
Cruz López, Laura
Serantes Pazos, Araceli
216 Valores. igualdade e cultura da mediación en contextos socioeducativos 2C Rouco Ferreiro, Javier F.
217 Proxectos e informes de investigación 2C Gabriel Fernández, Narciso de
Iglesias Galdo, Ana María
Pose Porto, Héctor Manuel
218 Instrumentos para a avaliación de programas e servizos 2C Arias Rodríguez, María Alicia

Docentes

Exames

Horarios

Practicum

O prácticum do mestrado leva consigo 150h. de traballo, das que o 50% é a realizar no centro (75h) e o outro 50% é para traballar na memoria. Como norma xeral, o prácticum realizarase entre o 27 de xaneiro e o 30 de abril, é supón 8h semanais, se ben pode adecuarse o horario ás necesidades e organización do centro.

Centros de Practicum

Guión para a elaboracion da memoria do practicum

Ficha Avaliación do Practicum dos titores das institucións

Guía docente Practicum

Procedementos e prazos Practicum

Compromiso confidencialidade

TFM

PAT

Ligazóns

Novas