Servizo de préstamo e consulta en sala

A Biblioteca dispón de 205 postos de lectura para consulta de monografías. Ten tamén unha sala de audiovisuais na que se poden visualizar videos e dvds., para o que é preciso solicitar no mostrador os mandos da tv e dos reproductores.

 

A consulta de revistas debe facerse na hemeroteca, na que hai 8 postos de consulta. Se se quere fotocopiar algún artigo pode facerse nunha fotocopiadora situada na planta inferior, xa que as revistas están excluídas de préstamo.

Hai algunhas obras de consulta obrigada na biblioteca porque non se poden levar en préstamo: as obras de referencia (enciclopedias e diccionarios), as revistas, os documentos do depósito (libros antigos ou valiosos), as teses e os kits. As teses e os documentos do depósito só poderán consultarse nas salas nas que está o persoal técnico.

 Contamos ademáis con 10 ereaders para levar en préstamo. Consulta a normativa de préstamos e característas dos mesmos.

Además da consulta en sala a maioría dos documentos poden levarse en préstamo. O servizo de préstamo a domicilio está regulado por:

Normas de préstamo do Servizo de Biblioteca da Universidade da Coruña
Carta de dereitos e deberes dos usuarios da Biblioteca da Universidade da Coruña

Calquera persoa pode levar un libro en préstamo?

Non. Unicamente os usuarios da biblioteca poden levar documentos en préstamo.

 

Quen é ususario da biblioteca?

Todos os menbros da comunidade universitaria son usuarios da biblioteca (profesores, alumnos e persoal da administración e servizos). Pero tamén existen usuarios externos que previa solicitude se lles concedeu este dereito.

 

Quen pode facer o carnet de usuario externo?

Todo aquél/a que por necesidades de información nunha disciplina das nosas titulacións así o precise pode solicitalo e recibir unha autorización temporal tras unha valoración pola xefatura do servizo.

 

Que preciso para realizar o préstamo?


Un documento que me identifique, preferiblemente a TIU (Tarxeta de Identificación Universitaria).

 

Podo levar calquera documento?


Agás os mencionados arriba como excluídos de préstamo e otros que dispoña a biblioteca con réxime especial.

 

Cantos libros e por canto tempo podo levar en préstamo?. Depende do tipo de usuario queda establecido no regulamento de préstamo:


Estudiantes de primeiro e segundo ciclo e PAS: Poden retirar un máximo de seis obras por un prazo de 10 días naturais, prorrogable se as obras en préstamo non foron solicitadas por outros usuarios.
Estudiantes de terceiro ciclo e master: Poden retirar un máximo de dez obras, por un prazo de 21 días naturais, prorrogables se as obras en préstamo no foron solicitadas.
Profesores/a: 100 obras  durante o curso académico, aínda que a Biblioteca poderá solicitárllos se algún outro usuario os precisa para a súa consulta.

Podo renovar os préstamos?, cantas veces?

Os préstamos dos libros se poden renovar tantas veces como o necesitemos, sempre e cando non estean reservados por outro usuario/a. Pode facerse por Internet, entrando no noso catálogo e premendo en rexistro de usuario, despois  introduces o nome, código de barras da tarxeta magnética e o teu pin. Se olvidaches o teu pin debes obtelo da páxina de servizos 
 

© Video realizado pola Biblioteca da Facultade de Ciencias (UDC)

A renovación tamén pode ser telefónica (981 16 70 00, ext. 4643) ou persoal en calquera das bibliotecas da Universidade.

Como podo saber qué libros teño en préstamo?

De novo consultando o teu rexistro de usuario. 

Podo pedir libros que estean noutra biblioteca da universidade? 

Sí. Existe un préstamo intercentros que permite que podas solicitar un libro a outra biblioteca e recollelo na túa.

Que pasa se perdo un libro que tiña en préstamo?


Tes que falar coa dirección da túa biblioteca para restituílo por outro igual, da mesma edición.

E se non devolvo os libros no período que me corresponde?

Serás sancionado/a e a partir de 10 sancións o teu rexistro de usuario quedará bloqueado e non poderás sacar libros ata que remate a sanción (tantos días coma sancións teñas).

 

Campus Elviña, 15071 (A Coruña)
981 167 000    Ext: 4649 ó 4643
Horario: 8:00 - 22:00


UDC
WEBMASTER |   INTRANET   CONTACTO 
Diseño y desarrollo: Artismedia