Préstamo interbibliotecario e fotodocumentación

O préstamo interbibliotecario é un servizo que ofrecen as bibliotecas para obter documentos (orixinais ou copias) que non están nas nósas coleccións. Este servizo non se utiliza para obras que estén en venda, para as que o camiño a seguir é solicitar a súa compra na biblioteca.

 

Poden utilizar este servizo os membros da comunidade universitaria da UDC e os usuarios autorizados, segundo o punto 2. Usuarios do servizo de préstamo” das Normas de préstamo do Servizo de Biblioteca da UDC (aprobadas pola comisión da Biblioteca Universitaria do 17 de novembro de 2008). Para os membros da comunidade universitaria o custo deste servizo corre a cargo da partida orzamentaria que ten adxudicada o Servizo de Biblioteca Universitaria para o PI. Os alumnos de grao ou asimilados ao primeiro ciclo terán que ter autorización dalgún profesor. Todos os usuarios terán que asumir o gasto das reproducións íntegras de documentos que teñan un prezo superior aos 60 €.

O préstamo interbibliotecario se fai a través da web, cubrindo un formulario.

Podes consultar a  Guía de uso.

LEMBRA:

  • Antes de solicitar un documento en préstamo interbibliotecario comproba no noso catálogo que non o temos na colección.

  • Se se trata de un artigo dunha revista, lembra que estamos suscritos a varios paquetes de revistas electrónicas e que mediante o noso xestor de enlaces electrónicos podes comprobar se temos acceso electrónico ao artigo en cuestión.

Calquera usuario/a pode facer unha petición de PI?

Sí.

O libro que solicito en PI, podo levalo a casa?, canto tempo?

Na maioría dos casos sí se pode levar en préstamo o libro, polo tempo que estipule a biblioteca que nolo envía. Pero hai casos nos que a biblioteca impón que o libro se consulte na nosa biblioteca. Se o que envían é unha copia sempre é para nós.


Como funciona o

 

SFX é un buscador e enlazador de recursos electrónicos que nos permite:

  • Buscar na colección de revistas e libros electrónicos subscritos pola universidade,

  • acceder ao texto completo de artigos enlazando cos servidores de accesos electrónicos que temos contratados

  • enlazar cos textos completos dende bases de datos

  • e enlazar dende un artigo ao catálogo, a índices de citas…

  • Podes consultar unha guía de uso.

Máis información sobre o Préstamo Interbibliotecario, ou consulta de calquera dúbida sobre él:

No Servizo de Biblioteca Universitaria 
Sección  Acceso ao Documento
Préstamo Interbibliotecario   
Telf. 981 16 70 00  ext. 5677/5676/5675/5674
Fax 981 16 70 15   
sod@udc.es

Campus Elviña, 15071 (A Coruña)
981 167 000    Ext: 4649 ó 4643
Horario: 8:00 - 22:00


UDC
WEBMASTER |   INTRANET   CONTACTO 
Diseño y desarrollo: Artismedia