A A

Mestrados Secundaria (Antiguo)

Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas

voltar a mestrados
 
• Horarios Módulo Xenérico, curso 2012-2013 
• Datas de exámenes Módulo Xenérico, decembro 2012

• LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMANDO ADMITIDO E EXCLUÍDO Mestrado Universitario de Secundaria, 2º Quenda (5/10/2012)
• Listaxe Provisoria 2ª Quenda de admitidos e excluídos do Máster de Profesorado de Secundaria (28/9/2012)
• Segundo Prazo de Preiscripción no Mestrado de Profesorado de Secundaria (Prazas vacantes) 
LISTAXE DEFINITIVO DE ALUMANDO ADMITIDO E EXCLUÍDO NO MESTRADO DE SECUNDARIA PARA O CURSO 2012-2013.
      Publicado (30/7/2012)  
LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMANDO ADMITIDO E EXCLUÍDO NO MESTRADO DE SECUNDARIA PARA O CURSO 2012-2013.
      Publicado (26/7/2012) 
Procedemento para a Revisión das cualificacións do TFM no Máster de Profesorado en Secundaria (actualizado 24/6/2012)

•Tribunales Fin de Mestrado convocatoria de xullo (actualizado 12/7/2012) 


•Tribunales Fin de Mestrado convocatoria de xuño (actualizado 7/6/2012)
  1. Tribunal Fin de Máster de Ciencias Experimentales.
  2. Tribunal Fin de Máster de Tecnología
  3. Tribunal Fin de Máster de Educación Física
  4. Tribunal Fin de Máster de FOL
  5. Tribunal Fin de Máster de Lenguas Gallega y Castellana
  6. Tribunal Fin de Máster de Lenguas Extranjeras
  7. Tribunal Fin de Máster de Artes Plásticas y Visuales
En referencia ao nivel B1 esixido no Máster de Profesorado de Secundaria  (actualizado 31/05/12)
Calendario de Preincripción dos Mestrados 2012-2013 
Requisitos nivel B1 curso 2011-2012 (xuño 2011)     (actualizado 12/06/2011)       
Información sobre Máster Secundaria 2011-2012
Formulario de preinscrición único e válido
Criterios de Selección do alumnado
Relación provisional de admitidos e excluidos todos os itinerarios (actualizado 26/07/2011)  
Listaxe definitiva de admitidos e excluídos (actualizado 29/07/2011)  
•Horarios itinerarios específicos
Horarios módulo xenérico 2011-12    (actualizado 01/08/2011)
Prazas vacantes dispo?ibles para 2? prazo de matrícula (actualizado 19/09/2011)
•Listaxe provisoria de admitidos no Máster do Profesorado (2? Quenda)
 (actualizado 19/09/2011)
•Listaxe definitiva de admitidos no Máster do Profesorado (2? Quenda)
 (actualizado 14/10/2011)
•Documento Marco para a elaboración do Traballo Fin de Máster
Lista definitiva sobre preinscripción para estudantes alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior   (actualizado 08/05/2011)
•Tribunais Fin de Mestrado-convocatoria xuño  (actualizado 06/06/2011)
•Tribunais de TFM, convocatoria de febreiro  (actualizado 25/01/2012) Guía das Prácticas Docentes (2011-2012) (actualización 10/12/11)
• Traballo Fin de Mestrado (2011-2012) (actualizado 22/2/12)

Información

9

Generalidades del Máster:

a) A Universidade da Coruña ofertará 175 prazas, distribuídas nos seguintes itinerarios de especialización docente:

 


a) Ciencias experimentais: 20
b) Tecnoloxía: 20
c) Educación Física: 45
d) Formación Profesional: Formación Profesional e Orientación Laboral: 30
e) Lingua e literatura galega e Lingua e literatura castelá: 20
f) Linguas estranxeiras: 25
g) Artes plásticas e visuais: 15 (Web del itinerario)

 


O itinerario de Linguas Estranxeiras se configurará en inglés.

b) As titulacións de acceso a cada itinerario son as seguintes:

 


Itinerario de especialización docente en Ciencias Experimentais:

Licenciatura en Química
Licenciatura en Bioloxía
Licenciatura en Física
Inxeñería Química
Licenciatura en Ciencias do Mar
Licenciatura en Farmacia
Licenciatura en Veterinaria


Itinerario de especialización docente en Tecnoloxía

Enxeñerías
Arquitectura Superior
Licenciatura en Máquinas Navais
Licenciatura en Náutica e Transporte Marítimo
Enxeñerías Técnicas
Arquitectura Técnica
Diplomatura en Máquinas Navais
Diplomatura en Navegación Maritima
Licenciatura en Matemáticas


Itinerario de especialización docente en Educación Física

Licenciatura en Ciencias da Actividade Física e o Deporte


Itinerario de especialización docente en Formación Profesional e Orientación Laboral

Licenciatura en Economía
Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas
Licenciatura en Dereito
Diplomatura en Educación Social
Diplomatura en Ciencias Empresariais
Diplomatura en Relaciones Laborais
Diplomatura en Xestión e Administración Pública
Diplomatura en Traballo Social


Itinerario de especialización docente en Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá

Licenciatura en Filoloxía Hispánica
Licenciatura en Filoloxía Galega


Itinerario de especialización docente en Linguas Estranxeiras

Licenciatura en Filoloxía Inglesa
Licenciatura en Filoloxía Francesa
Licenciatura en Filoloxía Románica
Licenciatura en Filoloxía Alemá
Licenciatura en Filoloxía Italiana
Licenciatura en Filoloxía Portuguesa
Licenciatura en Tradución e Interpretación


Itinerario de especialización docente en Artes Plásticas e Visuais
WEB DEL ITINERARIO

Licenciatura en Belas Artes
Arquitectura
Licenciatura en Historia da Arte
Licenciatura en Comunicación Audiovisual

 

c) A preinscrición realizarase entre o 13 xuño e o 21 de xullo. Farase a través da aplicación informática da UDC para a preincripción nos Mestrados.
(https://matricula.udc.es/preinsMaster/identif.asp)

A documentación que se ten que entregar no Rexistro da Facultade para formalizar a preinscrición (Decanato, 2º andar, horario 9-13.30 h.) é a seguinte:

* Formulario de preiscrición que permite imprimir a propia aplicación informática.
* Certificado que acredite o coñecemento dunha lingua estranxeira a nivel B1.
* Título académico que dá acceso ao itinerario de especialización docente ou acreditación de ter feito o depósito.
* Certificación oficial do expediente académico (expedido pola administración da Facultade correspondente).
* Copia do DNI.

Dos catro últimos documentos será necesario presentar os orixinais e unha copia para cotexar e entregar.

O criterio que se utilizará para clasificar os solicitantes que estén en posesión dunha titulación que dá acceso directo a cada itinerario de especialización docente será a nota media do expediente académico.


d) Prazos de Matrícula:


* 1º Prazo de preinscripción: 13 xuño e o 21 de xullo.

* Listaxe provisional de admitidos: 26 de xullo.
* Reclamacións: 26-27 de xullo.
* Listaxe definitiva: 29 xullo.
* Matrícula: 1 agosto a 8 de setembro.

* 2º Prazo de preinscripción (só se quedan prazas): 26 de setembro a 4 de outubro.

* Listaxe provisional de admitidos: 6 de outubro.
* Reclamacións: ata o 10 de outubro ás 14 h.
* Listaxe definitiva: 13 de outubro.
* Matrícula: 14 a 17 de outubro.


A matrícula deberá realizarse nos 60 créditos que integran o Mestrado, de acordo coa oferta do programa de estudos de cada itinerario de especialización docente.


e) As asignaturas que se cursarán para cada itinerario son as que figuran no ANEXO I.


f) Na Orde Ministerial ECI/3858/2007 de 27 de decembro de 2007 (BOE de 29 de decembro), modificada pola Orde Ministerial EDU/3424/2009, de 11 de decembro de 2009 (BOE de 21 de decembro), establecese que, para obter o título de Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato,
Formación Profesional e Ensino de Idiomas, debe acreditarse o coñecemento dunha lingua extranxeira equivalente ao nivel B1 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.

Para o curso académico 2009-2010, o Ministerio de Educación estableceu que “con carácter transitorio, el cumplimiento del requisito del dominio de una lengua extranjera al nivel B1, podrá ser acreditado por el estudiante a la finalización de los estudios oficiales de Máster Universitario”.

Así pois, a non ser que o Ministerio de Educación decida o contrario, para o curso 2011- 2012 será necesario acreditar o nivel B1 nunha lingua estranxeira no momento da matrícula no Mestrado.

Na información sobre o nivel B1 aparece a relación de títulos que a Comisión Académica do Mestrado recoñece como suficientes para acreditar este nivel.


g) O inicio das clases está previsto para o 17 de outubro e publicarase oportunamente na web da Facultade de Ciencias da Educación.


h) Os horarios serán de 16 a 21 horas, de luns a venres, e a asistencia será obrigatoria.