Legalización documentos estranxeiros

INFORMACIÓN SOBRE A LEGALIZACIÓN E TRADUCIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS EXPEDIDOS NO ESTRANXEIRO

A legalización consiste na comprobación e certificación da autenticidade da firma de quen expide o documento, a calidade na que actuase o signatario e, no seu caso, a identidade do selo ou timbre que leve o documento.

A legalización ou apostila deberá figurar sobre o documento orixinal, antes da realización da copia que se vaia compulsar.

Non se esixe ningún tipo de legalización para os documentos expedidos en Estados membros da Unión Europea ou signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo:

Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romanía e Suecia. Tamén Suíza, por acordo bilateral coa U.E.

Para os documentos expedidos nestes países non será necesaria a legalización (Orde ECI/3686/2004, do 3 de novembro, pola que se ditan normas para a aplicación do Real Decreto 285/2004, do 20 de febreiro, polo que se regulan as condicións de homologación e validación de títulos estranxeiros de Educación Superior (BOE n.º 275, do 15 de novembro de 2004), pero si a tradución.

Nos demais casos, os documentos expedidos no estranxeiro que queiran facerse valer nestes procedementos deberán estar debidamente legalizados conforme ás seguintes condicións:

 • Documentos expedidos en países que subscribiron o Convenio da Haya de 5 de outubro de 1961: é suficiente coa legalización única ou "apostila" estendida polas Autoridades competentes do país.
 • Documentos expedidos en países que subscribiron o Convenio Andrés Bello: (Art.º 2º. Apdo. 6. Resolución 006/98, aprobada pola XIX Reunión de Ministros de Educación do Convenio Andrés Bello): deberán ser legalizados por vía diplomática. (Cando o país sexa tamén asinante do Convenio da haya, poderase utilizar o procedemento establecido por este, máis sinxelo). Deberán presentarse en:
  • Ministerio de Educación do país de orixe para títulos e certificados de estudos e no Ministerio correspondente para certificados de nacemento e nacionalidade.
  • Ministerio de Asuntos Exteriores do país onde se expediron os devanditos documentos.
  • Representación diplomática ou consular de España no devandito país. Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España, Panamá, Paraguai, Perú e Venezuela. 
 • Documentos expedidos no resto dos países: deberán legalizarse por vía diplomática. Para iso, deberán ser presentados en:
  • Ministerio de Educación do país de orixe para títulos e certificados de estudos e no Ministerio correspondente para certificados de nacemento e nacionalidade.
  • Ministerio de Asuntos Exteriores do país onde se expediron os devanditos documentos.
  • Representación diplomática ou consular de España no devandito país.
Os documentos expedidos por Autoridades diplomáticas ou consulares doutros países en España deben legalizarse no Ministerio Español de Asuntos Exteriores e de Cooperación.

Tradución ao castelán de documentos expedidos en idioma estranxeiro

Todos os documentos expedidos en idioma estranxeiro polas autoridades competentes do país de procedencia deberán acompañarse da súa tradución ao castelán, agás se están expedidos nalgún dos seguintes idiomas: francés, inglés, italiano ou portugués, e poderá facerse: 

 • Por calquera representación diplomática ou consular do Estado Español no estranxeiro.
 • Pola representación diplomática ou consular en España do país de que é cidadán o solicitante ou, no seu caso, do de procedencia do documento.
 • Por tradutor xurado, debidamente autorizado ou inscrito en España.
 • Por tradutores pertencentes a administracións públicas, que dean ao documento a suficiente oficialidade.

Na medida do posible, cando o documento orixinal estea escrito nun alfabeto distinto do occidental, recoméndase que a correspondente tradución recolla a denominación do título no seu idioma orixinal, pero transcribida ao alfabeto occidental, en lugar dunha tradución desa denominación.

A tradución ao castelán estará exenta de legalización. 

INFORMACIÓN SOBRE HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS 
(Non é necesario homologar o título estramxeiro para cursar este Mestrado).