Plan de estudos

Todas as materias son de 3 créditos, excepto o Traballo de fin de máster, que ten 6. 

Tipos de materias Créditos ECTS
Materias Obrigatorias 30
Materias Optativas   24 *
Traballo de fin de máster   6

* Todos nunha das dúas posibles especialidades. En total hai que cursar 60 créditos.

MATERIAS OBLIGATORIAS
Documentación, organización e presentación dun traballo de investigación Biopsicoloxía
 
Métodos e técnicas de recollida de información en psicoloxía aplicada Psicoloxía clínica da saúde 
Aprendizaxe, cognición e conducta Benestar psicolóxico
 
Psicoloxía da memoria Autorregulación cognitivo-comportamental
 
Psicoloxía social aplicada Evaluación e intervención psicolóxica en dificultades de aprendizaxe
MATERIAS OPTATVIVAS
(debe cursarse unha das dúas especialidades completa)
Especialidade de Psicología da Saúde Especialidade de Intervención Psicolóxica en Contextos Educativos
Saúde laboral e calidade de vida laboral
 
Motivación e emoción en contextos educativos
Psicoloxía social da saúde Os modelos mentais nas relacións de apego
Neuroxenética, dependencia e discapacidade Trastornos da linguaxe oral e escrita: lectura e comprensión
Hipnose: técnicas, bases fisiolóxicas e aplicacións clínicas

Lectura e novas tecnoloxías

Psicofarmacoloxía Intervención psicoeducativa nas dificultades da aprendizaxe da escritura
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde I Promoción da saúde dos adolescentes en contextos socioeducativos
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde II Intervención psicolóxica na familia
 
Investigación de proceso en psicoterapia Comunicación aumentativa e alternativa no contexto da educación especial
 TRABALLO DE FIN DE MÁSTER