Convocatoria TFM 2018-19

PARA TODAS AS CONVOCATORIAS:

 • A versión definitiva do Traballo de fin de máster elaborado de acordo coas orientacións dispoñibles nesta web entregarase por cuadriplicado (orixinal e tres copias) no Rexistro do centro, acompañado do informe do titor en sobre pechado e copia do resgardo da solicitude de defensa feita na secretaría virtual (ver Procedimento). O TFM terá un mínimo de 5.000 e un máximo de 10.000 palabras, e a portada farase segundo o modelo normalizado. O documento completo en pdf subirase a Moodle non máis tarde do día en que se deposite en papel no Rexistro.
 • Para o acto de defensa, a orde de presentación dos Traballos determinarase mediante sorteo.
 • Cada estudante dispoñerá dun máximo de 15 minutos (que non superará en ningún caso) para a súa exposición, á que seguirán as preguntas do Tribunal.
 • Quen queira utilizar algún apoio audio-visual deberá levalo nunha memoria  USB e presentarse con polo menos 20 minutos de antelación á hora de inicio do acto para transferir os arquivos ao computador do salón ou aula onde se vaia a celebrar o acto.
 • Salvo motivo xustificado acreditado con antelación, todo o alumnado que vaia a expoñer o seu  TFM deberá estar presente durante todo o acto (en todas as presentacións e intervencións do tribunal).
 • Todo o proceso se rexerá polo especificado no Regulamento do TFM.
 • Cada TFM dispoñerá de ata dúas oportunidades para a súa defensa en cada curso académico.

 

FEBREIRO 2019 (é necesario volver matricular o TFM no curso 2018-19)

 • Depósito do Traballo: ata as 14:30 horas do 19 de febreiro
 • Defensa pública e avaliación: 28 de febreiro, ás 12:30 horas, na Sala de Xuntas P1-B do Departamento de Psicoloxía (planta +1)
 • Tribunal: 
  • Presidente: José Luis Marcos
  • Secretario: Carlos Freire
  • Vogal: Silvia López Larrosa
  • Suplentes: Pablo Espinosa, Patricia Otero, Manuel Peralbo
 • Orden de presentación de los Trabajos (obtenido por sorteo):
  1. Antía Sanjurjo Arcay (Dir. Miguel Clemente)
  2. Tania Rodríguez Gómez (Dir. Alicia Risso)