Procedemento para a avaliación do TFM

 

Pasos a seguir para que o Traballo de fin de máster poida ser defendido e avaliado:

 

 1. ALUMNADO: Preinscrición da defensa no Rexistro do centro (impreso AQUÍ)
   
 2. ALUMNADO: Introducir na Secretaría Virtual o título do  TFM nos tres idiomas requiridos (o título debe coincidir co da proposta aprobada no seu momento pola Comisión Académica)
   
 3. PROFESORADO: Informe do/a director/a na Secretaría Virtual
      Requisito: Que o/a estudante teña introducido na Secretaría Virtual o título do TFM nos tres idiomas requiridos (ese título debe coincidir exactamente co da proposta presentada en xaneiro ou, se é o caso, co da modificación solicitada e aprobada pola Comisión Académica).
   
 4. ALUMNADO: Solicitude de defensa por parte do/a estudante na Secretaría Virtual
      Requisitos:
  1. Estar matriculado/a no TFM
  2. Ter aprobadas todas as demais materias da titulación
  3. Ter informe favorable á presentación por parte do/a director/a
    
 5. ALUMNADO: Subir a Moodle o  TFM completo (nun único ficheiro en pdf), coa firma electrónica do/a director/a
   
 6. ALUMNADO: Entregar no Rexistro do centro a seguinte documentación, acompañada do impreso de presentación:
  1. Copia do resgardo da solicitude de defensa feita na secretaría virtual
  2. Orixinal e tres copias da versión definitiva do Traballo de fin de máster, elaborado de acordo coas orientacións dispoñibles nesta web, co visto e prace e firma do/a director/a na portada
  3. Copia da pantalla de Moodle na que se vexa que se completou a tarefa de subir o Traballo en pdf.
  4. Informe do tutor para o tribumal, en sobre pechado.
  5. Copia do expediente académico, obtido na Secretaría Virtual, onde conste que están aprobadas todas as demais materias da titulación.
    
 7. ALUMNADO: Remitir por correo electrónico á administración do Mestrado, se aínda non se fixo, o Informe anual do alumnado debidamente cuberto.

O proceso réxese pola normativa da Universidade, polo Regulamento de TFM deste Mestrado e polos prazos aprobados pola Xunta de Facultade, todo o cal figura nesta web.