TFG, TFM, Teses

No estado actual de pandemia, estanse a producir no marco do Espazo Europeo de Educación Superior grandes cambios en relación coa docencia e a investigación que amplían o uso da aprendizaxe virtual e a investigación en rede.

A Biblioteca continúa coa súa labor de alfabetización en competencias informacionais e dixitais para o desenvolvemento de habilidades no uso da información por parte de toda a comunidade universitaria. Para o alumnado, esta alfabetización suporá a capacitación identificar as súas necesidades, localizar, acceder e avaliar á información relevante de forma crítica. Entendemos como Competencias informacionais o conxunto de capacidades que permiten ás persoas recoñecer cando precisan a información, buscala, xestionala, avaliala e comunicala adecuadamente. Trátase de capacidades necesarias para a aprendizaxe ao longo da vida e imprescindibles para a inserción e utilización no mundo laboral. Entre estas competencias están:

 • Recoñecermos a natureza e nivel de necesidade de información
 • Accedermos á información de modo eficaz e eficiente
 • Avaliarmos criticamente a información obtida e as súas fontes o Comunicar a información
 • Usarmos a mesma de forma ética e legal
 • Na creación de estratexias para a aprendizaxe, a Biblioteca ten como obxectivos principais:
 • Potenciar a utilización dos recursos de información dos que dispón a través das diferentes plataformas.
 • Ser un elo da cadea universitaria que contribúe a xerar e compartir coñecemento.
 • Contribuír á innovación docente como soporte da actividade investigadora.
 • Potenciar a utilización de estándares abertos, aumentando o depósito no Repositorio institucional (RUC).

Por mor da situación actual de inseguridade e incerteza ante o covid-19, a Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación utilizará, prioritariamente, a modalidade virtual para as súas formacións en competencias dixitais durante o curso 2020-21. Estas serán complementadas con obradoiros para un público reducido e asesoramento individual.

Se a situación o permite, as sesións individuais e de grupos reducidos (seminarios para PDI ou cafés(in)formativos) serán presencias, no entanto, sempre contemplaremos a opción virtual como alternativa.

A Biblioteca dispón de material de auto-formación na plataforma Moodle, á que poderá acceder calquera persoa da comunidade universitaria que o solicite. Igualmente, existe información na páxina web con video-titoriais, infografías, presentacións e guías sobre os recursos principais.

As sesións virtuais serán realizadas a través da plataforma Teams.

ALUMNADO DE TFG E TFM

COMPETENCIAS INFORMACIONAIS E DIXITAIS PARA O ACCESO E XESTIÓN DA INFORMACIÓN ACADÉMICA

 

Formación virtual que se complementa con contidos en Moodle. Consiste na realización de tres módulos dunha hora de duración cada un. Finalizada a sesión de formación común abrirase un espazo en que o alumnado poderá consultar as súas dúbidas, así como solicitar asesoramento sobre o tema do seu traballo.


O alumnado será quen de:

 • Identificar, localizar, obter, almacenar, organizar e analizar información dixital, avaliando a súa finalidade e relevancia para a realización do TFG.
 • Navegar, buscar e filtrar a información, datos e contidos dixitais
 • Avaliar a información, datos e contidos dixitais con espírito crítico
 • Xestionar a información, datos e contidos dixitais utilizando xestores bibliográficos.
 • Utilizar as TICs para a creación, comunicación e publicación da información.
 • Usar xestores bibliográficos para citar e crear bibliografías.
 • Crear presentacións dinámicas e pósters utilizando programas da rede.
 • Facer uso ético da información e evitar o plaxio.
 • Coñecer os dereitos de autor/a e licencias
 • Utilizar imaxes con licencia da rede
 • Citar e referenciar utilizando o estilo APA

Presentación del curso

Formulario de inscricón para cursos de marzo 2021  NOVO!

Presentación do curso

MÓDULO 1. A PROCURA DE INFORMACIÓN. ACCESO AO TEXTO COMPLETO

 • Normativa. Onde atopar TFG xa presentados.
 • Onde e como buscar a información
 • Analizarmos a necesidades de información
 • Seleccionarmos as fontes
 • Estratexia de busca
 • Avaliación da información
 • Da cita ao texto completo

MÓDULO 2. XESTIÓN E ORGANIZACIÓN DA INFORMACIÓN. REFWORKS. REDACCIÓN DO TFG. EVITARMOS O PLAXIO. ESTILO APA. A DEFENSA

 • Principais xestores bibliográficos

 • Refworks

 • Evitarmos o plaxio
 • Elaboración de citas e referencias bibliografía. O estilo APA
 • Obtención de imaxes copyleft
 • Axudas do SNL
 • Publicación no RUC
 • Ferramentas útiles utilizando as TICs
 • Presentacións dinámicas
 • Pósters

ALUMNADO DE DOUTORAMENTO

COMO BUSCAR E USAR A INFORMACIÓN PARA ELABORAR A TESE DE DOUTORAMENTO. Inscripción no Cufie

 

Virtual (Moodle) + presencial/virtual (Teams)
Curso en colaboración co CUFIE. 12 horas (6 h. teóricas en liña e 6 h presenciais .
Obxectivos e competencias:

 • Coñecer os servizos que a biblioteca ofrece ao alumnado de doutoramento para axudarlle na súa investigación e na elaboración da súa tese de doutoramento.
 • Citar correctamente as fontes consultadas na elaboración da tese de doutoramento e usar xestores de referencias bibliográficas para organizalas.
 • Identificar, localizar e usar os principais recursos de información que ofrece a biblioteca, particularmente aqueles especializados nas áreas de coñecemento onde desenvolven a súa investigación.
 • Facilitar estratexias para realizar buscas de información avanzadas e poder avaliar a información obtida.
 • Coñecer as boas prácticas para a busca, uso e a xestión dos datos de investigación.
 • Coñecer os pasos para incorporar a tese de doutoramento en acceso aberto no Repositorio da Universidade da Coruña (RUC).

 

Contidos:

Bibliografía e xestores bibliográficos.

 • As citas e as referencias bibliográficas.
 • Os xestores bibliográficos.

Busca de información

 • Definir as necesidades de información.
 • As fontes de información.
 • Que se publicou sobre un tema? : as buscas, as bases de datos e plataformas de recursos electrónicos .

A xestión dos datos da investigación empregados na tese.

 • Definición e ciclo de vida dos datos.
 • Plan de xestión de datos.
 • Como atopar datos de investigación

A presentación, arquivo e difusión da tese de doutoramento.

 • Recomendacións para a presentación da teses de doutoramento.
 • Arquivo e difusión da tese de doutoramento en acceso aberto no Repositorio Institucional.
 • A visibilidade das teses de doutoramento da UDC.

 

Infómate na biblioteca

educacion.bib@udc.es

881 014649