Blog

20/01/2021


FAQS sobre Sexenios

A ANECA realizou un encontro virtual con avaliadoras e avaliadores dos diferentes comités e esta sesión está gravada na canle de youtube da axencia. Deixamos aquín unhas FAQS tiradas a partir dese encontro. Tedes máis información na nosa web 


FAQS SOBRE A CONVOCATORIA DE SEXENIOS PARA Ciencias da educación e Psicoloxía.


Para maior información consultar os vídeos creados por ANECA


APLICACIÓN ADMINISTRATIVA


·         Onde está a aplicación parrealizar a solicitude?


o   Na web da CNEAI


·         Como podo acceder?


o   Pódese acceder con: DNI electrónico, firma dixital ou chave PIN


·         Se son persoal contratado como debo facer?


o   Elixir convocatoria para persoal contratado e seguir as instrucións da resolución da UDC (convenio)


·         Podo revisar ao final todos os datos antes de enviar?


o   Si, permite imprimir borrador cando rematemos e revisar que todo estea ben antes de enviar por se hai algo que non se gardou.


·         Que data debe ter a folla de servizos?


o   A folla de servizos debe ter data posterior á convocatoria


·         Debo achegar só CV abreviado ou tamén o completo?


o   Sempre achegar CV completo (revisaránno para coñecer liña de investigación e ver a que comisión vai)


·         Podo elixir o comité (área) que me avalíe?


o   Si e non. Podemos elixir até dous comités de avaliación, no entanto, NON É VINCULANTE, a CNEAI determinará, en base a CV a que comisión van. Isto é moi importante porque se nos presentamos coa idea de que nos avalíen por campo 7.2. (educación), por exemplo e deciden que vai por o 7.1 (psicoloxía ou estudos de xénero, por poñer un caso), os criterios son moi diferentes e nolo poden denegar cando pensabamos que si cumpríamos o mínimo. Esta cuestión debémola ter en conta naquelas áreas fronteirizas: matemáticas/didáctica das matemáticas, arte/educación artística, educación física/ biomedicina, psicoloxía da educación... Debemos evitar o que chaman “estratexias de fuxida”.


·         En caso de denegación, debo agardar tres anos antes de solicitar un novo?


o   Non. Cando na convocatoria indica que debemos agardar 3 anos, refírese desde o último ano solicitado, non desde o ano en que nos presentamos. Por exemplo, se nos presentamos en 2020 con achegas até 2014 e nolo denegan, en 2021 poderiamos presentar de novo a solicitude, recuperando 3 anos dos presentados o ano anterior + outros 3.


ACHEGAS


Cuestións xerais


·         Podo presentar catro achegas?


o   Non, son 5, con 4 non obtemos avaliación positiva.


·         Debo engadir os pdf das achegas?


o   É moi recomendábel, non o esixen porén, si se deben enviar. Igualmente o doi (se o ten, comprobamos que funcione), ISSN e título ben posto da revista, ou ISBN e título do libro / capítulo


·         É obrigatoria engadir publicacións substitutorias?


o   Non, porén, si moi recomendábel, salvan sexenios. En moitas ocasións van ás substitutorias, incluso ao CV e se ben algo mellor fan o cambio. Insisten moito niso.


·         Até que número de autoras/es podemos poñer?


o   Depende da área, o que si deben estar sempre xustificadas.


·         Debo indicar os cambios de título dunha revista?


o   SI, en “outros datos da revista”


·         Que data de revista debo poñer se esta ten formato electrónico e en papel?


o   Sempre a da publicación en papel.


·         Podo repetir achegas en tramos de transferencia e de investigación?


o   Non podemos utilizar as mesmas achegas para transferencia e investigación. Se unha publicación xa foi avaliada positivamente en transferencia non vale para investigación nin viceversa.


·         Se presentei unha achega noutra convocatoria e agora sae unha nova edición, podo presentala?


o   Non se valoran reedicións. Se xa foi presentada unha edición non vale presentar outra noutro sexenio.


·         Que tipo de monografías podo presentar?


o   Teñen que ser resultado de investigación, non divulgativos, nin libros de texto...


Resumo e Indicios de calidade


·         Cantos caracteres teño de máximo? Podo excedelos se a miña publicación o require?


o   O máximo é de 4.000 caracteres, incluídos espazos, non se pode exceder e abonda.


·         Que linguas podo utilizar para a redacción?


o   Sempre español


·         Podo poñer opinións propias sobre a revista cando eu considero que é de calidade?


o   Non. O resumo e os indicios de calidade deben ser claros e concisos. Datos contrastábeis, probas obxectivas, non apreciacións subxectivas. Debemos ser prudentes ao poñer os indicadores de calidade, indicar só os importantes, “non cansar o tribunal”.


·         Ë importante indicar cal é a miña contribución nas obras en coautoría? Onde o indico?


o   Importantísimo e debe ir no apartado de resumo. O que avalían neste aspecto: se o proxecto é subvencionado, comproban cando son equipos de investigación que non haxa evidencias de “estratexias para facer varios artigos do mesmo”, se é unha mostra numerosa que leva anos facéndose e xustifica esa coautoría numerosa...


·         Cal é o número máximo de autoras ou autores?


o   Dependerá do campo. En educación, en principio penalizan con 5, ás veces con 3. A rebaixa pode ser dun 25%. En psicoloxía con 7.


·         Que debo indicar nos indicios de calidade?


o   Indicar, de forma clara e concisa, os principais índices de gradación: impacto e cuartil no ano de publicación (sempre ten que ser ese ano, non vale outro). Importante indicara  área. Valórase sempre a favor de solicitante (se hai diferentes cuartís e distintas áreas, o mellor cuartil). Sempre comproban eles o JCR e SJR, por se nos confundimos.


·         Contan as citas?


o   Si, claro.


·         Que citas valoran?


o   Depende da área. En psicoloxía non contan as de Google Scholar, si WOS e Scopus. En educación si contan as de Google Scholar. Despois valoran unicamente as que teñen impacto: a revista ten impacto, a persoa citante é de prestixio e/ou se as citas están Wos e Scopus máis importancia.


·         E se as miñas achegas son antigas e daquela aínda non había JCR nin SJR nin outras ferramentas que ofreceran índices de gradación?


o   As achegas avalíanse en función de como está a ciencia nese momento. Se son antigas e non había JCR, por exemplo, utilizaranse outros criterios.


AVALIACIÓN


·         Valórase igual un JCR que un SJR?


o   Non. En educación sempre vai un punto por detrás o SJR (un Q1 de SJR puntúa como un Q2 de JCR)


·         Se o meu artigo non está nunha revista JCR ou SJR porén, si está en Dialnet métricas ou na listaxe do Fecyt, podo obter o 6 de puntuación mínima?


o   En psicoloxía non. En educación tampouco, no entanto, poden axudar a completar outras... Todo iso sempre é matizábel, non existe un factor único e que cando existe sospeita de rigor acoden,  incluso, ao contido.


·         Se algunha das miñas achegas obtivo unha puntuación positiva nunha convocatoria anterior (onde me denegaron o sexenio), podo indicalo?


o   Si e debémolo facer, achegaremos a puntuación obtida e non poderán dar unha menor. De feito, de non achegala e obter unha menor poderemos recorrer.


·         Se a miña publicación está nun Q1 nunha área e nun Q2 noutra, cal indico?


o   O mellor, o Q1. Sempre favorecen á persoa solicitante, van procurar o que nos vaia mellor: o cuartil + favorábel, a fonte mellor...


·         Se non escollo ben as achegas e teño outras mellores?


o   De atoparen nas substitutorias ou no  CV algo mellor que poida salvar a avaliación o collen, por iso é tan importante poñer todo ben no CV.


·         Que son posicións relevantes?


o   Varía segundo a área: en psicoloxía JCR Q3 e Q4 son irrelevantes (Q3 pode dar 3 puntos e un Q4 1,5). Igualmente en estudos de xénero. En educación a relevancia baixa co cuartil, os relevantes en SJR son Q1 e Q2; un SJR sempre vai un punto por detrás de JCR.


·         Acéptanse as revisións sistemáticas no 7.1?


o   Si, sempre que cumpran os requisitos dos artigos.


·         É mellor un artigo ou un capítulo de libro?


 


o   En xeral sempre é preferíbel un artigo que un capítulo de libro. Un exemplo: artigo JCR Q4 ou capítulo libro SPI Q1? Artigo. Claro que todo depende, nos libros non avalían unicamente a editorial, pode estar en SPI Q1 pero ser 2 páxinas. Un SPI 1 dunha editorial podería puntuar un 6 en educación, sempre matizábeis. Aínda así, a esixencia do BOE hai que cumprila, de non termos o mínimo non vale por moi bo que sexa o libro e o mínimo en 7.1 e 7.2 non inclúe monografías, só artigos.