Novas

29/10/2020
29/10/2020 COMISIÓN DE CALIDADE

Seguindo as instrucións do Sr. Decano convócase a través de Teams unha reunión ordinaria da Comisión de Garantía Interna de Calidade o xoves 29 de outubre ás 12:30h. coa seguinte orde do día:

 

1. Aprobación, se proceder, das actas das reunións celebradas os días 28 de outubro de 2019 e 29 de xullo de 2020.

2. Informe do Decano.

3. Proposta do Plan de Acción Tutorial para o Curso 2020/2021

4. Análise e valoración da evidencia 25 acerca do proceso de avaliación dos resultados académicos.

5. Quenda aberta de intervencións.

 

A Coruña a 27 de outubro de 2020

 

Asdo. Montserrat Durán Bouza

A Secretaria Académica