Novas

01/12/2020
Mobilidade Internacional: Charlas Informativas da ORI

MOBILIDADE INTERNACIONAL UDC 2021-2022

CHARLAS

INFORMATIVAS

 

1.-A ORI organiza dous eventos en directo en TEAMS para presentar a mobilidade de estudos aos estudantes UDC. O texto da convocatoria vai pasar pola Comisión Internacional da universidade e se publicará a finais de decembro ou xaneiro como todos os anos anteriores. Unha vez supere este paso en comisión compartiremos o texto e se estudarán suxestións. Apremiaba esta presentación co obxecto de que os alumnos poidan acadar os requisitos lingüísticos correspondentes nas diferentes probas que se van celebrar en decembro e xaneiro.

-Venres 04 de decembro 2020, 12:00h (duración estimada 1 hora) GALEGO

https://teams.microsoft.com/l/meetup-  join/19%3ameeting_MDlhYzMwZjgtMDc2Zi00OTIwLTg5M2YtZWM4Nzc1YThkM2  Qx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-  a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ccdce2-690d-4bbf-981d-  04d274016f64%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

-Venres 04 de decembro 2020, 17:00h (duración estimada 1 hora) ESPAÑOL

https://teams.microsoft.com/l/meetup-  join/19%3ameeting_OWUxOGI4NzEtMTM0Yi00Mzg0LWI4NDYtZDU2NjIyMzBlY  Tky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-  a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ccdce2-690d-4bbf-981d-  04d274016f64%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

2.-Dada a obrigatoriedade de adoptar o OLA (online learning agreement) nos contratos de estudos erasmus dende esta convocatoria, faremos unha reunión explicativa co novo ano, xaneiro-febreiro.

Prof. Evaristo Zas Gómez

Head of UDC International Office Universidade da Coruña

Campus de Elviña

15071 A Coruña. Galicia (Spain) Tel: +34 881011973