Novas

22/03/2021
Sesión informativa sobre os Programas de prácticas remunerados
O día 26 de marzo ás 12.30 horas haberá unha sesión informativa sobre os Programas de prácticas remunerados Será impartida por persoal da área de Emprego da Fundación Universidade da Coruña (FUAC), e está dirixida ao alumnado de 4º curso de Grao, ao de Mestrado, así como tamén ás persoas xa egresadas da UDC. Realizarase a través de Teams, e para acceder só terás que picar na seguinte ligazón:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M4OGVlNGQtOTg2MC00NmY2LWEzOTItYTk3ZjA1Y2Q3ZWVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%2240d3aa0b-d859-4c39-9d7a-f384776002bc%22%7d