Materias

     

MATERIAS PRIMEIRO CUADRIMESTRE
Nome da materia
Carácter
Créditos ECTS
· ORGANIZACIÓN E AUTONOMÍA DOS CENTROS ESCOLARES
Obrigatorio
3
· CONVIVENCIA ESCOLAR, MEDIACIÓN E RESOLUCIÓN DE CONFLITOS
Obrigatorio
3
· LIDERADO E DIRECCIÓN DE CENTROS ESCOLARES
Obrigatorio
3
· AVALIACIÓN DE MATERIAIS CURRICULARES
Obrigatorio
3
· INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN EDUCACIÓN
Obrigatorio
3
· INVESTIGACIÓN-ACCIÓN E INNOVACIÓN
Obrigatorio
3
· TECNOLOXÍAS DIXITAIS NOS CENTROS EDUCATIVOS
Obrigatorio
3
· XESTIÓN DA CALIDADE NOS CENTROS DOCENTES, AUTONOMÍA, TRANSPARENCIA E RENDICIÓN DE CONTAS: PLANS DE MELLORA
Obrigatorio
3
· INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
Obrigatorio
3
· TRATAMENTO DA INFORMACIÓN CUANTITATIVA E CUALITATIVA NA INVESTIGACIÓN DENTRO DA XESTIÓN E DIAGNÓSTICO DAS INSTITUCIÓNS ESCOLARES
Obrigatorio
3
 
MATERIAS SEGUNDO CUATRIMESTRE
Nome da materia
Carácter
Créditos ECTS
· FORMACIÓN DOCENTE E COMUNIDADES DE APRENDIZAXE
Obrigatorio
3
· ESCOLA E DEMÁIS AXENTES EDUCATIVOS: INTERACCIÓNS
Obrigatorio
3
· O PROXECTO DE DIRECCIÓN NO MARCO DOS PROXECTOS EDUCATIVOS DE CENTRO
Obrigatorio
3
· XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS E ADMINISTRATIVOS
Obrigatorio
3
· PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA DOS PROCESOS NA XESTIÓN DE CALIDADE: PROXECTOS DE DIRECCIÓN
Obrigatorio
3
· A CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DO SISTEMA EDUCATIVO: POLÍTICAS EDUCATIVAS, REFORMAS E DIRECCIÓN DE CENTROS
Obrigatorio
3
· PRACTICUM
Obrigatorio
6
· TRABALLO DE FIN DE MESTRADO
Obrigatorio
6