Noticias

26/03/2021


Sesión informativa sobre Programas de prácticas remuneradas

O día 26 de marzo, ás 12.30 horas, terá lugar unha pequena sesión informativa sobre os Programas de prácticas remunerados que xestionan dende a Fundación Universidade da Coruña (FUAC). Será impartida por persoal da área de Emprego da FUAC, e está dirixida ao alumnado de 4º curso de Grao, ao de Mestrado, así como ás persoas xa egresadas da UDC. Terá unha duración aproximada de 20 minutos máis o turno de preguntas, e realizarase a través de Teams. 

A ligazón para acceder á sesión é a seguinte:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M4OGVlNGQtOTg2MC00NmY2LWEzOTItYTk3ZjA1Y2Q3ZWVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%2240d3aa0b-d859-4c39-9d7a-f384776002bc%22%7d