Preinscrición

 

1. A  preinscrición realizarase vía web, únicamente  dentro dos prazos que establece cada ano a Universidade 

 

2. Despois de realizada a preinscrición é preciso entregar persoalmente (ou  enviar por correo postal ou mensaxería), na secretaría administrativa da Facultade (*) e dentro do prazo establecido a seguinte documentación:

 • Folla de Preinscripción 
 • Fotocopia do D.N.I. 
 • Copia e orixinal ou copia compulsada dos seguintes documentos:
  • Tíítulo que da acceso ao Mestrado.
  • Certificado académico oficial. Só no caso do alumnado da UDC se acepta o que se obtén na Secretaría virtual.
  • Informe oficial de vida laboral ou certificado de empresa, se é o caso. 

 

Excepcionalmente, o alumnado extranxeiro poderá remitir telemáticamente fotocopias simples para a preinscripción á Secretaría administrativa da Facultade administracion.educacion@udc.es pero, de ser admitido, terá que enviar a documentación en papel, debidamente legalizada o apostillada, co tempo suficiente para que chegue, como mínimo, unha semana antes de iniciar o período de matrícula.

 

Información

 • Sobre temas administrativos: Negociado administrativo de la Facultad [+ Info]
 • Sobre temas académicos: Coordinación del Máster

(*) Secretaría Decanato - Facultade de CC da Educación - Campus de Elviña - 15071 A Coruña - España (Telf.: +34 88 101 4640) a administracion.educacion@udc.es